સિમ્પસન સાથે Pacman રમત

હોમર મદદ કરો.તમામ ડોનટ્સ એકત્રિત કરો.વગર તે ફ્લેન્ડર્સ, બર્ન્સ Smithers, અને સાપની દ્વારા પડેલા મળશે.

બધા રમતો
સિમ્પસન-સાથે-pacman-રમત
મતદાન 4
માટે 2
વિપક્ષ 2
નોંધ કરો 50%
9