تعویض نصب Pacman

تراز سه ارواح رنگ حداقل همان به آنها روشن و کمک به نصب Pacman! دو بازی حالت های موجود عبارتند از: در برابر ساعت، یا تا زمانی که جنبش امکان پذیر وجود دارد.

همه بازی ها
تعویض-نصب-pacman
رای گیری 12
برای 7
منفی 5
توجه داشته باشید 58%
9