ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಟದ Pacman

ದೆವ್ವ ಮಳೆಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬಾಣದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳು
ಸೂಪರ್-ಫಾಸ್ಟ್-ಆಟದ-pacman
ಮತದಾನ 39
ಗೆ 32
ಹೋಗುಗಳು 7
ಗಮನಿಸಿ 82%
9