சிம்ப்சன் உடன் Pacman விளையாட்டு

ஹோமர் உதவும்.அனைத்து டோனட்ஸ் சேகரிக்க.அது ப்ளாண்டர்ஸ், பர்ன்ஸ், ஸ்மிதர்ஸ் மற்றும் பாம்பு பிடிப்பட்டால் இல்லாமல்.

அனைத்து விளையாட்டு
சிம்ப்சன்-உடன்-pacman-விளையாட்டு
வாக்கு 4
இந்த 2
பாதகம் 2
குறிப்பு 50%
9