Pacman கிளாசிக்

இலக்கு எளிதானது, நீங்கள் வேண்டும்.அனைத்து pacman பாக்-ஈறுகளில் எடுக்க உதவும்.சுற்றின் இவை.
பயன்பாடு விளையாட.விசைகளை.உங்கள் விசைப்பலகை. விளையாட்டு நல்ல!

அனைத்து விளையாட்டு
Pacman-கிளாசிக்
வாக்கு 30
இந்த 20
பாதகம் 10
குறிப்பு 66%
9