Trao đổi Pacman

Căn ba ma tối thiểu cùng màu để xóa chúng và giúp Pacman! Hai chế độ trò chơi có sẵn với các đồng hồ, hoặc cho đến khi có nhiều phong trào có thể.

Tất cả trò chơi
Trao-đổi-pacman
Biểu quyết 12
Đối với 7
Nhược điểm 5
Lưu ý 58%
9